ห้องปฏิบัติการ

โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาวิชาที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ทันสมัย เพียบพร้อมและครบครัน สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้า ทดลอง และการวิจัย ห้องปฏิบัติการทางเคมี ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรม ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ซึ่งล้วนแต่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากลงมือปฏิบัติ

ศูนย์กีฬา

โรงเรียนมีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายหลากหลายประเภท ได้แก่ ฟุตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส  บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ  หรือการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน